0

Wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg

In samenwerking met de Universiteit leiden hebben onderzoekers van het Parapsychologisch Instituut relevante teksten verzameld en geïnterpreteerd. Medewerkers bij dit onderzoek zijn: William James, die uitgebreid onderzoek deed naar mediumschap, noemde anomale fenomenen wilde beesten in de filosofische woestijn onder die titel presenteerden de genoemde onderzoekers hun bevindingen in 2011 in een boek, dat in 2014 ook in het Engels verschenen. Van, gerding,., Sneller,., Utrecht: Ten have, 2011 (Wild beasts of the Philosophical Desert: Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences, newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014). Een pdf met de inleiding van de nederlandse editie vindt op onze downloadpagina. Het fijnstoffelijk lichaam: beleving, geschiedenis, onderzoek in de diverse wijsheidstradities wordt melding gemaakt van subtiele vormen van lichamelijkheid. Men spreekt van astraallichaam, het dubbel of het etherisch lichaam. Vele functies en eigenschappen worden aan dit lichaam toegeschreven. Een Nederlandstalig boek over dit onderwerp verscheen in 1993 onder de titel: Het voertuig van de ziel. In dit project wordt gewerkt aan een complete herziening en aanvulling van dit boek. Medewerkers bij dit onderzoek zijn: Verkenningen in klinische parapsychologie vriendin paranormale ervaringen worden massaal gerapporteerd, en gaan veelal gepaard met turbulente levensomstandigheden. Er is aan de kant van hulpverleners behoefte aan meer begrip van zowel klinische als spirituele aspecten van spontane paranormale ervaringen. Met het oog daarop nam Het Johan Borgman Fonds het initiatief tot het organiseren van expertmeetingen op dit gebied in 2008 (Nederland) en in 2010 (Duitsland).

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg

10 super tips om van brandend maagzuur af te komen

In het wetenschappelijk onderzoek van het pi is het zwaartepunt steeds meer komen te liggen op de vraag wat deze ervaringen voor nieuws mens en wereld betekenen. We hebben gekozen voor maatschappelijk relevant onderzoek omdat dit onderzoek het bestaansrecht van ons instituut het beste rechtvaardigt. Dat neemt niet weg dat wij experimenteel onderzoek uiteraard ook belangrijk en interessant vinden, en dit uitvoeren en steunen waar we kunnen. Enquête-onderzoek door het pi aan het Parapsychologisch Instituut loopt een onderzoek naar ervaringen van contact met overledenen en naar uittredingservaringen; een onderzoekssproject dat wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband met de Universiteit leiden. Centrale doelstellingen bij het project zijn: Een inventarisatie van de inhoud van de gerapporteerde ervaringen. Het belichten van de betekenis en zin die door de ondervraagden aan deze ervaringen worden verleend. Inzicht in hulpvragen naar aanleiding van deze ervaringen. Inzicht in de wijze waarop en de mate waarin hulpverleners daarop hebben gereageerd. Het onderzoeksmateriaal bestaat uit de resultaten van aselecte steekproeven onder de nederlandse bevolking waarbij gevraagd wordt naar ervaringen van contact met overledenen en naar uittredingservaringen. Aan dit onderzoek wordt gewerkt door: Het paranormale in filosofisch werk hoewel anomale fenomenen als telepathie en helderziendheid door de reguliere wetenschap goeddeels worden genegeerd, blijkt uit ons onderzoek dat belangrijke filosofen zoals Kant, Schopenhauer, bergson, derrida deze fenomenen serieus hebben genomen en in hun. Toch heeft deze thematiek tot nog toe weinig academische aandacht gekregen.

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg

risico. De inhoud is bovendien slechts informatief en geen vervanging voor professioneel advies. Parapsychologisch onderzoek: algemene informatie de parapsychologie is een multidisciplinair werkveld waarin verschijnselen als telepathie, helderziendheid, precognitie en psychokinese met wetenschappelijke methoden en technieken worden onderzocht. Onderdelen van dit werkveld komt men ook buiten de parapsychologie tegen in onder andere de medisch-biologische wetenschappen, de neuro-wetenschappen, intuïtie-onderzoek, antropologie, sociologie, historiografie, religiestudies, filosofie en in de transpersoonlijke psychologie. De resultaten van parapsychologisch onderzoek worden gepubliceerd in boeken en in gereviewde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van parapsychologie, (godsdienst)psychologie, natuurkunde, statistiek, filosofie en medische wetenschappen. Naast gecontroleerd-experimenteel laboratoriumonderzoek naar welomschreven anomale verschijnselen wordt ook sociologisch, antropologisch, filosofisch en historiografisch onderzoek verricht naar de rol en de betekenis die men aan het paranormale toekent in mens- en wereldbeelden in wetenschap en samenleving. Wetenschappelijk onderzoek door het pi in de jaren negentig heeft het Parapsychologisch Instituut in het eigen laboratorium veel telepathie-onderzoek uitgevoerd (volgens de zogeheten Ganzfeld-methode). De resultaten van dat onderzoek hebben we gepubliceerd in gereviewde artikelen in journals. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar wat op onze weg kwam, zoals een analyse van de paranormale tips van de ontvoeringszaak gerrit-Jan heijn, onderzoek naar een beloftevolle proefpersoon, onderzoek naar poltergeistverschijnselen in een huis in Druten, en onderzoek naar voorspellende dromen bij de vuurwerkramp.

Kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek

13 vragen over voetklachten - zo blijven je voeten topfit!

Parapsychology — a handbook for the 21st Century. Links Op deze pagina vindt u een aantal links naar websites en recepten organisaties die serieuze informatie bieden over wetenschappelijke parapsychologie en aan parapsychologie gerelateerde onderwerpen. Eerst volgen hieronder links naar Nederlandstalige websites, daaronder vindt u buitenlandse links en tot slot links naar een aantal online-experimenten. Links Nederland In het Nederlands taalgebied vindt u op de volgende websites informatie over parapsychologie en verwante onderwerpen: Links buitenland hieronder staan links naar buitenlandse sites voor informatie over parapsychologie en aan parapsychologie gerelateerde onderwerpen: Online-experimenten hieronder staan sites waar u kunt deelnemen aan online-experimenten. Vrijwel altijd geldt dat er geen sterke conclusies kunnen worden gebaseerd op het resultaat van een of enkele experimentele sessies; wel kan elke sessie bijdragen aan een totaal van gegevens waarmee het bestaan van paranormale ervaringen wetenschappelijk aannemelijk kan worden gemaakt en kan worden geanalyseerd. Het retropsychokinese-experiment van het fourmilab: Psi-experimenten van het boundary Institute: www. Gotpsi.org Een spelmatig esp-experiment (esp, extra-sensory perception: buitenzintuiglijke waarneming) van het Institute of noetic Sciences: m Disclaimer de informatie op deze website is afkomstig van het Parapsychologisch Instituut zelf, tenzij anders vermeld. Alle rechten van intellectueel eigendom komen dan ook toe aan het Parapsychologisch Instituut. U mag deze informatie en het download-materiaal gebruiken en vrij verspreiden, maar alleen voor niet-commerciële doeleinden. Bij gebruik in publicaties dient u altijd te zorgen voor een bronvermelding. Privacy wij houden van deze website bezoekersstatistieken bij. Er worden echter geen gegevens verzameld, die het identificeren en traceren van individuele bezoekers mogelijk maken.

Informatie voor de pers Paranormale ervaringen worden massaal gerapporteerd en zijn als zodanig een sociologisch gegeven. De parapsychologie is een multidisciplinair werkveld waarin verschijnselen als telepathie, helderziendheid, precognitie en psychokinese met wetenschappelijke methoden en technieken worden onderzocht. Onderdelen van dit werkveld komt men ook buiten de parapsychologie tegen in onder andere de medisch-biologische wetenschappen, de neuro-wetenschappen, intuïtie-onderzoek, antropologie, sociologie, historiografie, religiestudies, en in de transpersoonlijke psychologie. Omdat het wetenschappelijk onderzoek in de parapsychologie voldoet aan criteria, werd de parapsychological Association, de internationale beroepsvereniging van onderzoekers in de parapsychologie, in 1969 toegelaten tot de American Association for the Advancement of Science (aaas). De academische parapsychologie moet niet verward worden met in de media populaire programmas waarin geestenfluisteraars, goochelaars, toneel-hypnotiseurs en -paragnosten optreden. Een goed overzicht van het werkveld van de parapsychologie vindt u in deze boeken: Cardeña, etzel, lynn, Steven jay, and Krippner, Stanley (2013). Varieties of Anomalous Experiences: Examining the Scientific evidence. C.: American Psychological Association. Science, yoga and the evidence for Extraordinary Psychic Abilities. New York: Random house. Cardeña, etzel, palmer, john, and Marcusson-Clavertz, david (2015).

Bij zijn aftreden in 1986 als bijzonder hoogleraar werd douwe bosga. In 1986 reorganiseerde bosga het. Het werd een instituut met drie doelstellingen: voorlichting, onderzoek, hulpverlening. Bosga trad af in 2001 om zich in te zetten voor het Van Praag Instituut dat mede door hem in 1992 uit het pi was voortgekomen. In 2001 werd prof. Hans Gerding directeur van het. Binnen dezelfde nieuwe structuur, maar met iets andere accenten (via enquêtes meer onderzoek naar paranormale ervaringen, en onderzoek naar filosofische implicaties daarvan) was hij directeur tot 2012. Vanaf 2012 is het Parapsychologisch Instituut een netwerk-organisatie voor onderzoek, voorlichting, en hulpverlening. Bij het realiseren van die doelstellingen wordt samengewerkt met andere instellingen (onder andere de Universiteit leiden en de vereniging voor Transpersoonlijke psychiatrie). Psi in wetenschap en wijsbegeerte. Wetenschap van gene zijde: geschiedenis van de nederlandse parapsychologie in de twintigste eeuw.

Evidence based veranderen met

Dick bierman als eerste bezetter. Bierman werd in 2009 opgevolgd door prof. Stefan Schmidt die tot 2011 de leerstoel bezette. In 2011 werd de leerstoel opgeheven. Tegenwoordig richt de spr zich vooral op het uitgeven van het Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek. Daarnaast organiseert de spr de jaarlijkse dag van de parapsychologie en onderhoudt het een website. Parapsychologisch Instituut, 1953-heden Bij zijn aantreden in 1953 als bijzonder hoogleraar in de parapsychologie, kreeg prof. Wilhelm Tenhaeff de beschikking over een eigen instituut, het Parapsychologisch Instituut dat onderdeel was van de Universiteit Utrecht. Toen Tenhaeff in 1979 werd opgevolgd door prof. Van Praag, had de Universiteit Utrecht inmiddels (sinds 1974) een Parapsychologisch Laboratorium. Daarom werd het Parapsychologisch Instituut met het aantreden van Van Praag door de uu afgestoten. Het werd echter door Van Praag voortgezet als zelfstandig instituut. wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg

De spr kreeg thuis in 1953 bij koninklijk besluit het recht een bijzondere leerstoel te vestigen aan de Universiteit Utrecht. Wilhelm Tenhaeff werd de eerste bezetter van deze leerstoel die daarna bekleed werd door prof. Henri van Praag (van 19) en prof. Dick bierman (van 19). In 2006 werden alle koninklijk besluit Bijzondere leerstoelen aan de Universiteit Utrecht afgeschaft. De universiteit Utrecht benoemde in 1974 prof. Martin Johnson als gewoon hoogleraar in de parapsychologie. Hij leidde, pijn samen met. Sybo Schouten, het Parapsychologisch Laboratorium tot dit in 1987 werd opgeheven. Inmiddels was de spr in 2005 in gesprek met de Universiteit voor Humanistiek over het vestigen van een bijzondere leerstoel. Dat werd de heymans leerstoel voor Bijzondere Ervaringen. Deze leerstoel werd in 2006 gevestigd met prof.

Opleiding in de zorg - wat wil jij leren?

In de tekst hieronder volgen: enkele feiten over de Studievereniging for Psychical Research en de geschiedenis van de parapsychologie in Nederland, en een beschrijving van de rol van het Parapsychologisch Instituut in die geschiedenis. Studievereniging for Psychical Research Aan het einde van de negentiende eeuw besloot een aantal gerenommeerde wetenschappers en filosofen in Engeland tot de oprichting van een studievereniging die zich tot doel stelde om verschijnselen als telepathie en mediumschap op wetenschappelijke wijze te onderzoeken: de society for. Voor veel van hen was dit besluit een reactie op het (ook vandaag de dag nog altijd) toonaangevende materialisme in de wetenschap. Aan het begin van de twintigste eeuw telde de spr veel vermaarde wetenschappers en denkers in haar gelederen, zoals Henri bergson, william James, en Frederik van Eeden. In 1920 werd onder leiding van de Groningse filosoof en psycholoog prof. Gerard heymans ook een Nederlandse tak van de spr opgericht: de Studievereniging voor Psychical Research. Paul dietz werd in 1932 aan de Universiteit leiden benoemd als (s werelds eerste) universitair docent in de parapsychologie, zij het als (onbezoldigd) privaat-docent. In 1933 volgde de Universiteit Utrecht waar eveneens een docent parapsychologie werd benoemd. Deze opdracht ging naar. Wilhelm Tenhaeff, die inmiddels was gepromoveerd op een proefschrift met een parapsychologisch onderwerp.

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg

Klik hier voor meer informatie op onze site over: onderzoek, cursussen, en hulpverlening. Wie wij zijn het Netwerk parapsychologisch Instituut. Het Parapsychologisch Instituut (PI) is een netwerkorganisatie die bestaat uit onderzoekers, cursusdocenten en hulpverleners die aan de activiteiten van het pi deelnemen:. Hein van Dongen,. Joke van Koningshoven, drs. Het Parapsychologisch Instituut (PI) was bij haar oprichting in 1953 door prof. Tenhaeff onderdeel van de Universiteit Utrecht. Vanaf 1986 is het pi een stichting. Klik hiernaast op de knop voor meer informatie over de geschiedenis van het. Bestuur van de Stichting Parapsychologisch Instituut: Drs. Karin Jurgens, voorzitter Jan van der veer, penningmeester Drs. Herman kief Samenwerkingsverbanden Het pi werkt onder andere samen met: Geschiedenis van het Parapsychologisch Instituut de geschiedenis van het Parapsychologisch Instituut kan worden beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van de wetenschappelijke parapsychologie in Nederland.

Erasmus mc : Public health

Missie visie wie wij zijn geschiedenis van het pi informatie voor de pers links disclaimer algemene informatie onderzoek door het pi enquête-onderzoek parapsychologie en filosofie klinische parapsychologie cursussen pi lezingen onderwijs op hbo-niveau universitair onderwijs, consult met pi-medewerkers, spiritual Emergence network buitengewone ervaringen documentatie wetenschappelijke. Ervaringen die men nu paranormaal noemt, zijn van alle tijden en culturen. Ze worden massaal gerapporteerd en hebben altijd in de belangstelling gestaan van filosofen, onderzoekers en hulpverleners. Uitgaande van de mens met paranormale ervaringen heeft het Parapsychologisch Instituut (PI) als netwerkorganisatie drie doelstellingen: onderzoek doen naar paranormale verschijnselen onderwijs en voorlichting verzorgen over paranormale verschijnselen advies geven bij problemen met paranormale ervaringen. We zijn levensbeschouwelijk neutraal — we werken aan eigen projecten en we voeren projecten uit in samenwerking met andere organisaties. Missie, onze grondgedachte is dat in de parapsychologie van de 21e eeuw mensen met hun ervaringen voorop dienen te staan en niet de welles-nietes-discussie (bestaat het wel of bestaat het niet die het onderzoek gevangen heeft gehouden in een debat dat in de sociale wetenschappen. Lang hebben parapsychologen hun werk beleefd als pioniers in een nieuw land waarin zij, gewapend met wetenschappelijke methoden antwoorden zochten op controversiële en in hun ogen fundamentele vragen. Ze werden bij die zoektocht systematisch tegengewerkt door sceptici: die (niet gehinderd door kennis van zaken omtrent de resultaten van wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek) op voorhand geen enkele realiteitswaarde aan paranormale verschijnselen wensten toe te kennen. Kennelijk dacht men te kunnen debatteren (welles-nietes) over para-eigenschappen van de objectieve werkelijkheid. Wat paranormale verschijnselen zijn, hangt af van hoe je ze beleeft verbeteren en hoe je ernaar kijkt. Je kunt ze spontaan ervaren en je kunt er als onderzoeker naar kijken door een experimentele, een filosofische, een sociologische, een historische of een multiculturele bril. Ons onderzoek is gericht op ontvouwing van al die verschillende betekenislagen.

Wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg
Rated 4/5 based on 571 reviews
SHARE

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg Itovut, Thu, May, 10, 2018

Benodigd hiervoor zijn de geboortedatum en naam van de paramedicus of zijn of haar kp-nummer. Het kp-nummer is het registratienummer dat iedere geregistreerde ontvangt. Het staat patiënten volledig vrij om bij hun behandelaar te informeren naar zijn of haar kp-nummer.

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg Jihodu, Thu, May, 10, 2018

Orthoptisten die zich willen inschrijven kunnen een inschrijfformulier downloaden. Een belangrijke functie van het Kwaliteitsregister Paramedici is voorlichting. Via de website van het Kwaliteitsregister Paramedici kan een kp geregistreerde paramedicus vanaf heden aantonen dat hij of zij gekwalificeerd is voor het uitoefenen van zijn of haar beroep. Patiënten, zorgverzekeraars en anderen kunnen navraag doen of een orthoptist ingeschreven staat en aan kwaliteitsbevordering doet.

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg Jywiwyq, Thu, May, 10, 2018

Andere documenten die wellicht voor u interessant zijn paramedici, omdat er geen verplichte registratie en herregistratie meer is voor de zogenoemde artikel 34 beroepen (wet big waar ook de orthoptist onder valt, is er in 1997 door deze beroepsgroepen een kwaliteitsregister opgericht: Kwaliteitsregister Paramedici (StKP). Op dit moment zijn er ongeveer 370 orthoptisten geregistreerd bij het kwaliteitsregister. Inschrijving in het kwaliteitsregister staat los van het lidmaatschap van de nvvo.

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg Rycoxel, Thu, May, 10, 2018

Beroepspopulatie orthoptie in beeld, regionalisatie, verslaglegging in de orthoptische praktijk, patië bij de nvvo. De wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet big) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De terugtredende overheid legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking neer bij de beroepsgroepen zelf.

wetenschappelijke artikelen gezondheidszorg Ocinuz, Thu, May, 10, 2018

De start van het kwaliteitsbeleid van de nederlandse vereniging van Orthoptisten (nvvo) dateert uit de jaren 80 en 90, toen zij door landelijke subsidies gefaciliteerd werd om hier uitvoering aan te geven. Tijdens deze trajecten heeft de nvvo een aantal protocollen en richtlijnen ontwikkeld en zijn verschillende kwaliteitsprojecten gestart. Voorbeelden hiervan zijn. A.: Registratie patientgegevens in de orthoptische praktijk. Pre-operatief orthoptisch onderzoek strabismuschirurgie (poos standaard zorgplan amblyopiebehandeling, classificatie orthoptische diagnoses (COD).

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: